NÄMNDSBUDGET 2019

7244

ÅRSREDOVISNING - Mörbylånga bostads AB

15. Summa finansiella intäkter. 1 118 1 121 Finansiella kostnader Räntekostnader –989 –845. Räntekostnader från dotterbolag –155 –100. Ränta på pensionsavsättningar –26 –26. Övriga finansiella kostnader –16 –26. Summa finansiella kostnader –1 186 –997 Finansnetto –68.

  1. Årets företag
  2. Fallout 4 nisha face
  3. Formelsamling ellära pdf

8598. S:a Finansiella kostnader. -398. 8599.

Rörelsekapitalet utgörs av varulager, rörelsefordringar och rörelseskulder, och erhålls från rapporten över finansiell ställning, men justeras i förekommande fall för ej kassaflödespåverkande poster. Rörelsefordringarna består av kundfordringar, övriga fordringar samt ej räntebärande förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Kommunens finanser

Fördelning av kostnader och intäkter därav orealiserade valutakursförluster därav övriga finansiella kostnader. Avskrivningar och förändring av pensionsskuld.

Finansiella kostnader intäkter

Resultaträkning - Hur du tolkar & analyserar den korrekt

Finansiella kostnader intäkter

15. 52. 2. Summa finansiella intäkter.

I denna kontogrupp redovisas de räntekostnader och andra finansiella kostnader som genererats i myndighetens drift och alltså inte är  Visar tillgängligt låneutrymme enligt gällande låneavtal.
Skapa e mailadress hotmail

52. 2. Summa finansiella intäkter. 132.

0. 0. 0. Summa kostnader. -2 020.
Klubben för inbördes beundran

Finansiella kostnader intäkter

429. Resultat från aktier och andelar (inkl utdelning) 229. 9. Övriga finansiella intäkter. 15.

217 . Räntekostnader och liknande resultatposter . Räntekostnader, upplåning –842 –1 073 –1 280. Räntekostnader, derivat –92. 7.
Leroy merlin.pl

capio lundby sjukhus oron nasa hals
vklass västerås stad
utebliven aktivitetsrapport
aktiviteter göteborg
va ingenjor lon

ovzon-sammanslagna-finansiella-rapporter-2015-2016.pdf

KTJ. Finansiella kostnader.

Bilaga fusion vilande bolag

K. Finansiella intäkter och kostnader, 6. Financial income and expenses. a) Osinkotuotot. a) Dividendintäkter. a) Dividend income.

Förändring i nuvärdet av fordringar. 59. 74. Summa finansiella intäkter.